Wet werk & zekerheid

Wat betekent deze nieuwe wet voor jou als werkgever en hoe gaat je hier nou het beste mee om? Met de komst van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. De intentie is om het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner te maken. Bijvoorbeeld door flexwerkers sneller door te laten stromen naar een vaste baan. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden sinds 1 januari 2015. Een tweede deel is ingegaan op 1 juli 2015.

Proeftijd
Met het ingaan van de Wet Werk en Zekerheid zijn de voorwaarden voor een proeftijd veranderd.
Sinds 1 januari 2015 mag:

  • bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen;
  • bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar de proeftijd maximaal 1 maand zijn;
  • een langere proeftijd worden vastgesteld als de werknemer een tijdelijk contract van 2 jaar of langer krijgt. De duur van de proeftijd is in dat geval maximaal 2 maanden.
  • bij verlenging van een tijdelijk contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Tenzij er van de werknemer andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevraagd.

Ketenbepaling
De ketenbepaling regelt wanneer een aantal opvolgende tijdelijke contracten overgaan in één vast contract. In de nieuwe situatie krijgen werknemers eerder recht op een vast dienstverband. Tevens wordt het moeilijker gemaakt om de keten te doorbreken door de periode tussen bepaalde tijdscontracten te verdubbelen.

Vanaf 1 juli 2015 is sprake van een vast contract wanneer één van de onderstaande voorwaarden van toepassing is.
1. na 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten
2. na 2 jaar van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

De nieuwe ketenbepaling geldt niet:
– bij een arbeidsovereenkomst van een leerling, in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-
opleiding)
– wanneer de werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

De mogelijkheden om bij de CAO af te wijken van de ketenbepaling worden beperkt. Een CAO die vanaf 1 januari nieuw gaat gelden of wordt verlengd, mag in de specifieke gevallen afwijken van de ketenbepaling. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld bestuursfuncties en uitzendovereenkomsten. Raadpleeg hiervoor de van toepassing zijnde CAO.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

april 24, 2016